Savaari

Comedy, Drama
Nandu, Priyanka Sharma
Saahith Mothkuri
Santhosh Mothkuri,Nishank reddy kudithi
Shekar chandra
Telugu